Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒ/ΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Γ΄ ΚΠΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΓΕ. - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Μ.Π.Ε ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΆΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ & ΦΩΚΙΔΑΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Υπ. Γεωργίας-Γ. Δ/νση Εγγ. Έργων & Γεωργικών Διαρθρώσεων
Χρονολογία Ανάθεσης: 2003

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η ανανέωση - τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου για την κατασκευή των εγγειοβελτιωτικών έργων άρδευσης της πεδιάδας Μόρνου, εκτάσεως 23.000 στρεμμάτων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ                                                                                     Άποψη έργου ΥΔΡΕΥΣΗ
Η αρχική οριστική μελέτη, βάσει της οποίας εγκρίθηκαν οι 1οι Περιβαλλοντικοί Όροι, αφορούσε γενικά έργα υδροληψίας, έργα μεταφοράς - αποθήκευσης - διανομής νερού, αποχετευτικά και αποστραγγιστικά έργα και έργα αγροτικής οδοποιίας.

Όμως κατά την εκπόνηση της αρχικής ΜΠΕ, εντοπίστηκαν δύο βασικά περιβαλλοντικά προβλήματα:
  1. Η διατήρηση των παραλιακών υγροτόπων και του έλους της Γουβούς.
  2. Η διατήρηση ελάχιστης παροχής κατάντη του υπερχειλιστή υδροληψίας για την επαναφόρτιση του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα.
Με σκοπό την αντιμετώπιση των ανωτέρω περιβαλλοντικών προβλημάτων έγινε αναμόρφωση της σχετικής οριστικής Μελέτης με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:
Από τον σχεδιασμό των δικτύων έχει εξαιρεθεί η παράκτια ζώνη λόγω ένταξης της περιοχής στο δίκτυο NATURA, καθώς και έκτασης 500 στρεμμάτων λόγω επέκτασης του σχεδίου πόλεως των οικισμών Μαναγούλης και Μαλαμάτων.

Επίσης, κατά την αναμόρφωση της Μελέτης εντάχθηκε στην υπό μελέτη περιοχή έκταση 300 στρεμμάτων, στην κτηματική περιοχή Καστρακίου. Η περιοχή δεν εντάσσεται σε ζώνη αναδασμού και η διανομή του αρδευτικού ύδατος γίνεται με υπόγειο δίκτυο σωλήνων από PVC.

Τα αποστραγγιζόμενα ύδατα απάγονται προς την θάλασσα. Βάσει στοιχείων της περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, η πηγή Αποστολοκώστα δίνει παροχή νερού 793m3/h και η πηγή Μαλτόσουδα 1.246m3/h κατά τον κρίσιμο μήνα αρδεύσεως. Οι ποσότητες αυτές αυξάνονται σημαντικά (έχουν σημειωθεί έως και τριπλάσιες παροχές) σε περίπτωση καλλιέργειας των πηγών (εκβάθυνση τάφρων με καθαρισμό υδροχαρούς βλάστησης). Αυτό προκύπτει και από πληροφορίες της Υπηρεσίας (Δ.Ε.Β. Ν. Φωκίδος). Τα παραπάνω στοιχεία οδήγησαν στην ένταξη των πηγών Αποστολοκώστα και Μαλτόσουδα στο υπόψη έργο.

Στην υπόψη μελέτη καταγράφηκαν αναλυτικά οι παραπάνω τροποποιήσεις στον σχεδιασμό των έργων, πραγματοποιήθηκε καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις στον περιβάλλον της περιοχής και προέκυψε το συμπέρασμα ότι δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον αυτής.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε για την ανανέωση-τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων. Η κατασκευή του έργου έδωσε λύση στο πρόβλημα της άρδευσης της πεδιάδας Μόρνου.