Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Γ΄ ΚΠΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΓΕ. - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΤ. ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΠΕΔΙΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ N. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Υπ. Γεωργίας-Γ. Δ/νση Εγγ. Έργων & Γεωργικών Διαρθρώσεων
Χρονολογία Ανάθεσης: 2003

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η ανανέωση - τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου για την κατασκευή των δικτύων άρδευσης στο πεδινό τμήμα του πρώην έλους Κανδήλας και ειδικότερα η περιβαλλοντική αδειοδότηση για την ανόρυξη τριών (3) επιπλέον γεωτρήσεων, με σκοπό την διασφάλιση της ομαλής υδροδότησης του αρδευτικού Έργου της Κανδύλας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Άποψη Κανδήλας ΥΔΡΕΥΣΗ
Στην υπόψη περιοχή υφίστανται καλλιέργειες για την άρδευση των οποίων έχουν διανοιχθεί πλήθος γεωτρήσεων με αποτέλεσμα την υπεράντληση των υδάτων των υπόγειων υδροφορέων και τη σταδιακή αλλοίωση αυτών.

Με το νέο αρδευτικό έργο, προβλεπόταν η κατασκευή δύο δεξαμενών (εκ των οποίων η πρώτη εξυπηρετεί έκταση 12.420 στρεμμάτων έχει ωφέλιμο όγκο 23.900m3 και η δεύτερη εξυπηρετεί έκταση 8.030 στρεμμάτων ενώ ο ωφέλιμος όγκος της είναι 14.000m3) ημερήσιας εξίσωσης, στις οποίες συλλέγονται τα νερά έντεκα (11) γεωτρήσεων μέσω καταθλιπτικών αγωγών αλλά και επιπλέον τριών (3), οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά την κρίσιμη περίοδο σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας αντίστοιχου αριθμού γεωτρήσεων ή και για την λήψη συμπληρωματικών ποσοτήτων νερού.

Από τις δεξαμενές το νερό διανέμεται με υπόγειο υπό πίεση σωληνωτό δίκτυο από PVC, σε όλη την περιοχή του έργου. Το δίκτυο χαράχθηκε παράλληλα με τις υπάρχουσες τάφρους, στην κατάντη πλευρά των αγροτικών δρόμων. Τα χαρακτηριστικά του έργου έχουν ως εξής:
Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις των έργων.

Επιπρόσθετα, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και πραγματοποιήθηκε τεχνική περιγραφή αυτών.

Τέλος περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας αυτών.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε για την ανανέωση-τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων. Η κατασκευή του έργου έδωσε λύση στο πρόβλημα της άρδευσης του πεδινού τμήματος του πρώην έλους Κανδήλας.