Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΗ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Καπετάν Μητρουσίου Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 2003

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η Περιβαλλοντική αδειοδότηση για την ανόρυξη και αξιοποίηση γεωτρήσεως για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης στο Δ.Δ. Κ. Μητρούση του Δήμου Μητρουσίου του Νομού Σερρών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η προβλεπόμενη γεώτρηση, διανοίχθηκε στη θέση “Τσάιρκα”, 1.000m βορειοανατολικά του οικισμού. Το βάθος της φτάνει τα 260m. Η διάμετρος σωλήνωσης της γεώτρησης είναι 8’’ και οι σωλήνες είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ, αφανούς ραφής πάχους 5mm. Στην γεώτρηση τοποθετήθηκε αντλητικό συγκρότημα σε βάθος 120m με παροχή 80m3/h.
Περιοχή Γεώτρησης
Η γεώτρηση συνδέεται με υδατόπυργο σε ΥΔΡΕΥΣΗαπόσταση 2.000m μέσω αγωγού διαμέτρου Φ160mm και υλικού PVC 10atm. Τέλος, έγινε σύνδεση της γεώτρησης με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκε η ακριβής θέση ανόρυξης της γεώτρησης.

Επιπρόσθετα, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα του έργου, περιγράφηκε το έργο και δόθηκαν στοιχεία για την ποιότητα του προς χρήση ύδατος.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Το έργο συνέβαλε στην επίλυση του προβλήματος της ύδρευσης του Δ.Δ. Κ. Μητρούση του Δήμου Κ. Μητρουσίου του Νομού Σερρών.