Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Δ. ΧΑΡΩΠΟΥ & ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σιδηροκάστρου Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 2000
Προϋπολογισμός Έργου: 3.474.000€ (τιμές 2001)

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης των απαιτούμενων έργων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυπταν από τις ανοικτές τάφρους (χείμαρροι) των Δ.Δ. Χαρωπού και Βαμβακόφυτου του Δήμου Σιδηροκάστρου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η αναγκαιότητα των έργων ήταν άμεση λόγω της εγγύτητας της τάφρου με ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

Τα κυριότερα προβλήματα ήταν:
Τα έργα που προτάθηκαν για την αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών Χαρωπού και Βαμβακόφυτου διατηρούσαν την πρότερη θέση των χειμάρρων. Η χάραξη των προτεινόμενων έργων ευθυγράμμιζε την κοίτη των ρεμάτων, όπου αυτό ήταν εφικτό, χωρίς να ξεφεύγει από τα πρότερα όρια τους.

Προτάθηκε η τοποθέτηση εκατέρωθεν των χειμάρρων και σε όλο τους το μήκος, φράχτης ύψους 2m από συρματόπλεγμα και πασσάλους από μορφοσίδηρο, ενώ επιλέχθηκε η κατασκευή αγωγών ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Σημειώνεται ότι ειδικά για το χείμαρρο Χαρωπού προβλέφθηκε διευθέτηση σε μήκος 1.200m.

ΟΦΕΛΟΣ
Με τον σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα πλημμυρικών καταστάσεων στις τάφρους των Δ.Δ. Χαρωπού και Βαμβακόφυτου του Δήμου Σιδηροκάστρου.