Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 02.12 ΤΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ

Τίτλος: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 02.12 ΤΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ

Αναθέτουσα Αρχή:      ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ

Ημερομηνία:   2011-2012

Προϋπολογισμός Έργου: 2.833.241,00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η προετοιμασία και η υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση των έργων επαναχρησιμοποίησης λυμάτων από το Ταμείο Συνοχής. Η μελέτη περιλάμβανε ανάλυση κόστους - οφέλους (CBA) και υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ). Η αίτηση χρηματοδότησης υποβλήθηκε στο πλαίσιο του μέτρου 2.12 του ΕΠΠΕΡΑΑ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Παρασχέθηκαν οι ακόλουθες υπηρεσίες:

- Ο προσδιορισμός και η παρουσίαση της συμβολής της πρότασης στην επίτευξη των ειδικών στόχων που έχουν τεθεί από τον άξονα προτεραιότητας του προγράμματος και την επίδειξη της εφαρμογής των σχετικών δεικτών παρακολούθησης.

- Οικονομοτεχνική μελέτη με ανάλυση κόστους-οφέλους (CBA).

- Εκτίμηση της διάρκειας όλων των ενδιάμεσων σταδίων για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με την κατάσταση ωριμότητας των δράσεων που εμπλέκονται και τις προθεσμίες για την απορρόφηση της χρηματοδότησης.

- Έλεγχος της επιλεξιμότητας των περιλαμβανομένων δράσεων και έργων και προσδιορισμός του σχετικού κόστους.

- Σύνταξη της αίτησης χρηματοδότησης.

- Υποστήριξη του φορέα σε όλη τη φάση της αξιολόγησης της αίτησης χρηματοδότησης.

ΟΦΕΛΟΣ

Το αποτέλεσμα της σύμβασης ήταν η απόκτηση χρηματοδότησης για τα ακόλουθα έργα:

- αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Χίου (32.000 κατ.)

- έργα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών (δίκτυο άρδευσης και δεξαμενές αποθήκευσης νερού)

- υπηρεσίες παροχής τεχνικού συμβούλου σχετικά με τη δημοπράτηση και την κατασκευή των έργων

- δράσεις δημοσιότητας