Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου
Χρονολογία Ανάθεσης: 2001
Προϋπολογισμός Έργου: 25.050.000€ (τιμές 2002)

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η επικαιροποίηση της Β.  Μαλιώκας & Συνεργάτες - Μελετητικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  για το Περιβάλλον &  την Ενέργεια.οριστικής μελέτης των αποχετευτικών αγωγών, της ΕΕΛ και των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης της πόλεως Αρκαλοχωρίου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ο οικισμός Αρκαλοχωρίου, διέθετε δίκτυο ύδρευσης, το οποίο λόγω της παλαιότητάς του αλλά και του υλικού κατασκευής των (σωλήνες αμιάντου και χαλυβδοσωλήνες) δεν μπορούσε να εξασφαλίσει επάρκεια και καλή ποιότητα πόσιμου ύδατος.
Επιπλέον, ο οικισμός εξυπηρετούνταν από βόθρους-σηπτικούς ή απορροφητικούς. Τα παραγόμενα λύματα διατίθεντο ανεπεξέργαστα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.


Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται ο πληθυσμός αιχμής, για κάθε φάση του σχεδιασμού, των υπό μελέτη οικισμών.

Πληθυσμός αιχμής εξυπηρετούμενων οικισμών
Οικισμός Πληθυσμός 2001Πρόβλεψη 20ετίας
Πρόβλεψη 40ετίας
Αρκαλοχώρι 3.100 4.606 6.845
ΣΥΝΟΛΟ 3.100 4.606 6.845

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Η διαστασιολόγηση των αγωγών και ο υδραυλικός σχεδιασμός των αντλιοστασίων και της δεξαμενής έγινε για ορίζοντα 40ετίας, ενώ η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε για τον πληθυσμό της 20ετίας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε:ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση αφενός στο πρόβλημα της παροχής πόσιμου νερού στον οικισμό Αρκαλοχωρίου και αφετέρου στο πρόβλημα διαχείρισης των υγρών αποβλήτων του οικισμού.