Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ YΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μαρώνειας Ροδόπης
Χρονολογία Ανάθεσης: 2008
Προϋπολογισμός Έργου: 3.716.000€

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός Μαρώνειασε επίπεδο οριστικής μελέτης των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισμών Βάκου, Παμφόρου, Αμαράντων, Καλλιθέας, Ίσαλου, Σαλμώνης, Ασκητών, Νέας Πέτρας, Ίμερου, Προφήτη Ηλία, Βέννας, Μιράνων και Εργάνης του Δήμου Μαρώνειας. Για κάθε οικισμό προτάθηκε ένα νέο, διευρυμένο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης που καλύπτει το σύνολο της έκτασης εκάστου. Στον σχεδιασμό της μελέτης πραγματοποιήθηκε η αντικατάσταση των παλαιών αγωγών με νέους αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η πλειοψηφία των προαναφερθέντων οικισμών διέθεταν εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης από αμίαντο, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου ύδατος στους κατοίκους της περιοχής.

Στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω, παρουσιάζεται ο συνολικός πληθυσμός αιχμής, για κάθε φάση του σχεδιασμού, των υπό μελέτη οικισμών.

Πληθυσμός αιχμής εξυπηρετούμενων οικισμών
Οικισμός Πληθυσμός 2001 Πρόβλεψη 2009Πρόβλεψη 20ετίαςΠρόβλεψη 40ετίας
Βάκος 397 433 539 671
Πάμφορο 329 359 447 556
Αμάραντα 621 678 844 1.050
Καλλιθέα 205 224 278 347
Ίσαλος 483 527 656 817
Σαλμώνη
393 429 534 644
Ασκητές 102 111 138 172
Νέα Πέτρα 92 111 139 172
Ίμερος 385 420 523 651
Πρ. Ηλίας 91 99 124 154
Βέννα 492 537 668 832
Μίρανα 299 326 406 506
Εργάνη 383 418 520 648
ΣΥΝΟΛΟ 4.272 4.672
5.816 7.220

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Η διαστασιολόγηση των αγωγών έγινε για ορίζοντα 40ετίας.

Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν:
ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα της παροχής πόσιμου νερού στους οικισμούς Βάκου, Πάμφορου, Αμάραντων, Καλλιθέας, Ίσαλου, Σαλμώνης, Ασκητών, Νέας Πέτρας, Ίμερου, Προφήτη Ηλία, Βέννας, Μιράνων και Εργάνης του Δήμου Μαρώνειας.