Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ - Δ.Δ. ΤΕΡΠΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Δ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νιγρίτας Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 2005
Προϋπολογισμός Έργου: 8.862.500€

 ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης:
1. των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής του Δήμου Νιγρίτας. Προτάθηκε ένα νέο διευρυμένο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης που καλύπτει τους παραπάνω οικισμούς, η διαστασιολόγηση των αγωγών του δικτύου καθώς και η αντικατάστασή τους από αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς,
2. των δικτύων αποχέτευσης με τη μέθοδο της αναρρόφησης και της εγκατάστησης επεξεργασίας λυμάτων του Δ.Δ. Φλαμπούρου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Τα Δ.Δ. Νιγρίτας και Τερπνής, διέθεταν δίκτυα ύδρευσης, τα οποία λόγω της παλαιότητάς τους (40 ετών) αλλά και του υλικού κατασκευής των (σωλήνες αμιάντου και χαλυβδοσωλήνες) δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν επάρκεια και καλή ποιότητα του πόσιμου ύδατος. Η υδροληψία για το Δ.Δ. Νιγρίτας γίνεται από υφιστάμενη δεξαμενή, ενώ για το Δ.Δ. Τερπνής από υφιστάμενο υδατόπυργο.

Επιπλέον, ο οικισμός Φλάμπουρου εξυπηρετούνταν από βόθρους - σηπτικούς ή απορροφητικούς. Τα παραγόμενα λύματα διατίθεντο ανεπεξέργαστα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο συνολικός πληθυσμός αιχμής, για κάθε φάση του σχεδιασμού, των υπό μελέτη οικισμών.

Πληθυσμός αιχμής εξυπηρετούμενων οικισμών
ΟικισμόςΠληθυσμός 2001Πρόβλεψη 20ετίας
Πρόβλεψη 40ετίας
Νιγρίτα 5.566 7.207 9.331
Τερπνή 2.189 2.834 3.670
Φλάμπουρο 829 1.012 1.234
ΣΥΝΟΛΟ 8.584 11.053 14.235

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Η διαστασιολόγηση των αγωγών και ο υδραυλικός σχεδιασμός των αντλιοστασίων έγινε για ορίζοντα 40ετίας, ενώ η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε για τον πληθυσμό της 20ετίας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε:

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των εν λόγω έργων δόθηκε οριστική λύση αφενός στο πρόβλημα της παροχής πόσιμου νερού στους οικισμούς Νιγρίτας και Τερπνής και αφετέρου στο πρόβλημα διαχείρισης των υγρών αποβλήτων του Φλάμπουρου.