Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΩΡΥΓΑ 5Κ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βισαλτίας Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 2005
Προϋπολογισμός Έργου: 341.070€

ΒισταλίαΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης της υδροληψίας και των αγωγών άρδευσης της περιοχής ανάντη της Κεντρικής Αρδευτικής Διώρυγας (ΚΑΔ) 5Κ στο Δήμο Βισαλτίας Ν. Σερρών, η οποία έχει συνολική έκταση 14.000 στρέμματα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η αναφόμενη περιοχή αρδεύονταν ανεπαρκώς από την ΚΑΔ με αποτέλεσμα τη μικρή απόδοση των καλλιεργειών.

Η αρδευόμενη έκταση ανάντη της διώρυγας 5Κ δεν είναι ενιαία, αλλά εμφανίζεται κατακερματισμένη στα όρια των διαφόρων δημοτικών διαμερισμάτων του δήμου, οπότε έγινε διαχωρισμός της συνολικής προς άρδευση περιοχής σε μικρότερες εκτάσεις και δόθηκε η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών άρδευσης με επτά (7) κύριους αγωγούς πίεσης συνολικού μήκους 11.500m, που εξέρχονται από επτά (7) αντλιοστάσια. Κάθε αντλιοστάσιο αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα:
Τα αντλιοστάσια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν εμβαπτιζομένου τύπου, ενώ για τη λειτουργία του καθενός εγκαταστάθηκαν τρία (3) όμοια αντλητικά συγκροτήματα, από τα οποία το ένα (1) εφεδρικό.

Συνολικά κατασκευάστηκαν εικοσιοκτώ (28) αγωγοί πίεσης, μήκους 19.400m και διαμέτρων Φ75mm ως Φ225mm.

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα της άρδευσης της περιοχής ανάντη της Κεντρικής Αρδευτικής Διώρυγας 5Κ στο Δήμο Βισαλτίας.