Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ YΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κουφονησίων Κυκλάδων
Χρονολογία Ανάθεσης: 2002
Προϋπολογισμός Έργου: 230.000€ (τιμές 2003)

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο Κουφονήσιασχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης νέας υδατοδεξαμενής στην κοινότητα Κουφονησίων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η κοινότητα Κουφονησίων διέθετε δύο (2) δεξαμενές, χωρητικότητας 1.000m3 και 500m3, οι οποίες όμως δεν ήτο σε θέση να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες που παρουσιάζονταν στο νησί τη θερινή περίοδο.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο συνολικός πληθυσμός αιχμής, για κάθε φάση του σχεδιασμού, της κοινότητας Κουφονησίων.
Πληθυσμός αιχμής εξυπηρετούμενων οικισμών
Κοινότητα
Πληθυσμός 2001 Πληθυσμός θέρους
Πρόβλεψη 40ετίας
Κουφονήσια
366 2.500 3.000
ΣΥΝΟΛΟ 366 2.500 3.000

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Η διαστασιολόγηση της δεξαμενής έγινε για ορίζοντα 40ετίας.

Συγκεκριμένα, μελετήθηκε η κατασκευή μίας σκεπαστής, ορθογωνικής υδατοδεξαμενής διαστάσεων 20,50 x 20,50 x 3,00m και πάχους τοιχίων 0,25m, κατασκευασμένης από οπλισμένο σκυρόδεμα στη θέση “Δεξαμενή” (Ηεδάφους = 46m) και δίπλα στις υφιστάμενες δεξαμενές από τις οποίες υδρεύεται ο οικισμός του Κουφονησίου. Επιπλεόν, προβλέφθηκε θάλαμος δικλείδων διαστάσεων 3,00 x 4,75 x 3,00m.

Η χωρητικότητα της δεξαμενής ήταν 1.260m3.

Την οροφή της δεξαμενής συγκρατούν εννέα κολώνες διαστάσεων 0,40 x 0,40μ.

Η νέα δεξαμενή συνδέθηκε παράλληλα με τις άλλες δύο υφιστάμενες δεξαμενές.

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα της παροχής επαρκούς ποσότητας πόσιμου ύδατος στην κοινότητα Κουφονησίων.