Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ YΔΡΕΥΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σιδηροκάστρου Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 2001
Προϋπολογισμός Έργου: 5.055.000€ (τιμές 2002)

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης των εσωτερΣιδηρόκαστροικών δικτύων ύδρευσης της πόλεως Σιδηροκάστρου του ομώνυμου Δήμου. Συγκεκριμένα:

1. Προτάθηκε ένα νέο διευρυμένο εσωτερικό δίκτυο που καλύπτει ολόκληρη τη κοινότητα
2. Προτάθηκε η αντικατάστασή του πεπαλαιωμένων αγωγών μα αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς
3. Πραγματοποιήθηκε η διαστασιολόγηση των αγωγών του δικτύου

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η περιοχή της πόλεως Σιδηροκάστρου, διέθετε δίκτυα ύδρευσης, τα οποία λόγω της παλαιότητάς τους (50 ετών) αλλά και του υλικού κατασκευής των (σωλήνες αμιάντου και χαλυβδοσωλήνες) δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν επάρκεια και καλή ποιότητα του πόσιμου ύδατος.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο συνολικός πληθυσμός αιχμής, για κάθε φάση του σχεδιασμού, του υπό μελέτη οικισμού.

Πληθυσμός αιχμής εξυπηρετούμενων οικισμών
ΟικισμόςΠληθυσμός 2001
Πρόβλεψη 20ετίαςΠρόβλεψη 40ετίας
Σιδηρόκαστρο 5.632 7.292 9.441
ΣΥΝΟΛΟ 5.632 7.292 9.441

 

 

 

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Η διαστασιολόγηση των αγωγών έγινε για ορίζοντα 40ετίας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε:

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα της παροχής επαροκούς ποσότητας, κατάλληλης ποιότητας πόσιμου ύδατος στην πόλη Σιδηροκάστρου του ομώνυμου Δήμου.