Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΛΕΥΚΩΝΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Λευκώνα Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 2000
Προϋπολογισμός Έργου: 353.000€

Δήμος Λευκώνα ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός σε επίπεδο προμελέτης των απαιτούμενων έργων για την κατασκευή λιμνοδεξαμενής στην περιοχή νοτίως του Δ.Δ. Λευκώνα, με σκοπό:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Στην φάση της μελέτης οι ανάγκες σε νερό ικανοποιούνταν από υδρογεωτρήσεις. Πλήθος, όμως, προβλημάτων που σχετίζονται με την επάρκεια και την ποσότητα του ύδατος, αλλά και με την εξάντληση των υπόγειων υδροφορέων κατέδειξαν την ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών λύσεων.

Προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των προαναφερόμενων προβλημάτων και στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων εντάχθηκε η κατασκευή του υπόψη έργου, με την εκμετάλλευση των επιφανειακών απορροών του ρέματος Λευκώνα.

Η θέση που επιλέχθηκε για την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής βρίσκεται νοτίως του Δ.Δ Λευκώνα σε μια έκταση 30 στρεμμάτων κατάλληλα διαμορφωμένη και χωρητικότητας 100.000m3. Η πλήρωσή της γίνεται είτε με μερική εκτροπή της παροχής του ρέματος Λευκώνα είτε με το πλεονάζον επεξεργασμένο νερό που προέρχεται από τη βιομηχανία ζάχαρης (420.000m3/έτος).

Συνοπτικά τα έργα που μελετήθηκαν ήταν τα εξής:

ΟΦΕΛΟΣ
Ο σχεδιασμός της παραπάνω μελέτης πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων και συμβάλλει στην ικανοποίηση της ζήτησης σε αρδευτικό ύδωρ στην ευρύτερη περιοχή του Δ.Δ. Λευκώνα.