Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βισαλτίας – Κοινότητα Δημητριτσίου Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 1999
Προϋπολογισμός Έργου: 1.471.000€ (τιμές 2000)

Δήμος Βισαλτίας – Κοινότητα ΔημητριτσίουΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός σε επίπεδο προμελέτης των απαιτούμενων έργων για την κατασκευή μικρών φραγμάτων στην περιοχή του Δήμου Βισαλτίας (χείμαρρος Σκαπάνης) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης της ευρύτερης περιοχής.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η κάλυψη των αναγκών για πόσιμο νερό και νερό άρδευσης γινόταν με υδρογεωτρήσεις. Πλήθος, όμως, προβλημάτων που σχετίζονται με την επάρκεια και την ποσότητα του ύδατος, αλλά και με την εξάντληση των υπόγειων υδροφορέων καταδεικνύουν την ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών λύσεων.

Προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των προαναφερομένων προβλημάτων και στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων εντάσσεται η κατασκευή των υπόψη έργων, με την εκμετάλλευση των χειμερινών επιφανειακών απορροών του χειμάρρου Σκαπάνης.

Οι θέσεις που επιλέχθησαν καθώς και τα απαιτούμενα έργα ήταν οι ακόλουθες:
ΟΦΕΛΟΣ
Ο σχεδιασμός της παραπάνω μελέτης πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων και συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος της ύδρευσης και άρδευσης της περιοχής το Δήμου Βισαλτίας.