Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΖΙΧΝΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ) ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ν. Ζίχνης Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 1999
Προϋπολογισμός Έργου: 206.000€ (τιμές 2000)

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν  η επισήμανση πιθανών θέσεων κατασκευής μικρών φραγμάτων στην περιοχή του Δήμου Ν. Ζίχνης με σκοπό την κάλυψη των αναγκών άρδευσης της ευρύτερης περιοχής.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η κάλυψη των αναγκών για νερό άρδευσης γινόταν με υδρογεωτρήεσεις. Πλήθος, όμως, προβλημάτων που σχετίζονται με την επάρκεια και την ποσότητα του ύδατος, αλλά και με την εξάντληση των υπόγειων υδροφορέων καταδεικνύουν την ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών λύσεων.

Προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των προαναφερόμενων προβλημάτων και στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων εντάσσεται η κατασκευή των υπόψη έργων, με την εκμετάλλευση των χειμερινών επιφανειακών απορροών των ρεμάτων Χαλασμένος Λάκκος και Λουλουδόρεμα.

Στα πλαίσια της μελέτης πραγματοποιήθηκε αναγνώριση της περιοχής και μελετήθηκαν οι λεκάνες απορροής των χειμάρρων που διασχίζουν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου. Μετά την εξέταση των μορφολογικών, των γεωλογικών αλλά και των υδρολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής, η μελετητική ομάδα πρότεινε μια λύση, με βάση κυρίως την οικονομική εφικτότητα του έργου, η οποία σαν σκοπό είχε τη συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερου νερού. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε ώστε το έργο να έχει τη μικρότερη δυνατή επέμβαση στο περιβάλλον και να μην διαταραχθεί η οικολογική αλυσίδα.

Τα προβλεπόμενα έργα προτάθηκαν στην περιοχή του οικισμού της Αναστασιάς και ειδικότερα βορειοδυτικά του οικισμού, νοτίως του σημείου όπου συμβάλλουν τα ρέματα Χαλασμένος Λάκκος και Λουλουδόρεμα.

Η υδροληψία προτάθηκε να κατασκευαστεί στη συμβολή των δύο ρεμάτων. Στη θέση της συλλογής του νερού προτάθηκε έργο υδροληψίας με χρήση καταβαθμού, από οπλισμένο σκυρόδεμα, με απόληψη από τη στέψη, μέσω εσχάρας και αύλακας ενσωματωμένης στο φράγμα. Με τη διάταξη αυτή επιτυγχάνεται η συγκράτηση στην εσχάρα των μεγάλων διαστάσεων φερτών υλών και η διοχέτευσή τους προς τα κατάντη με κατάλληλη κλίση της εσχάρας, ενώ το νερό εισέρχεται στην αύλακα, μέσω της οποίας διοχετεύεται στον αγωγό προσαγωγής και μέσω αυτού στην λιμνοδεξαμενή. Ο αγωγός προσαγωγής είναι ανοιχτός από οπλισμένο σκυρόδεμα με παροχετευτικότητα 0,5 m3/s και έχει ένα μήκος από 100m.

Η λιμνοδεξαμενή, χωρητικότητας 40.000m3, έχει μήκος αναχωμάτων 100m και ύψος 8m. Οι κλίσεις των πρανών είναι 1:2,5 (κατακόρυφη - οριζόντια) για τα κατάντη και 1:3 (κατακόρυφη - οριζόντια) για τα ανάντη της λεκάνης.

Στο ανάχωμα της λιμνοδεξαμενής προτάθηκε η κατασκευή υπερχειλιστή. Στα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνονταν η κατασκευή περιμετρικής τάφρου περισυλλογής, ανάντη της λεκάνης μέσω της οποίας απάγωνται τα κατερχόμενα όμβρια νερά από τα γύρω πρανή.

Το νερό από τον ταμιευτήρα οδηγείται στην είσοδο της δεξαμενής άρδευσης του Αγίου Αθανασίου που βρίσκεται στα όρια του οικισμού της Αναστασιάς, με αγωγό μήκους 1.100m. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης του αγωγού μετά τη δεξαμενή, με το υπάρχον δίκτυο το οποίο τροφοδοτεί δύο ακόμη δεξαμενές άρδευσης.

ΟΦΕΛΟΣ
Ο σχεδιασμός της παραπάνω μελέτης πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων και συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος της άρδευσης της περιοχής Ν. Ζίχνης.