Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΡΑΝΟΒΑ Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Εμμανοήλ Παπά Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 1999
Προϋπολογισμός Έργου: 1.912.000€

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η ε Οικισμός Εμμ.Παππάπισήμανση πιθανών θέσεων κατασκευής μικρών φραγμάτων στην περιοχή Ντράνοβα του Δήμου Εμμ. Παπά με σκοπό την κάλυψη των αναγκών άρδευσης της ευρύτερης περιοχής, εκτάσεως 3.000 στρεμμάτων δενδρωδών καλλιεργειών, κυρίως ελαιώνων και αμυγδαλεώνων καπνών αλλά και αμπελιών. Ο σχεδιασμός των έργων έγινε σε επίπεδο προκαταρκτικής μελέτης.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Αναφέρεται ότι η κάλυψη των αναγκών για νερό άρδευσης γινόταν με υδρογεωτρήσεις. Πλήθος, όμως, προβλημάτων που σχετίζονται με την επάρκεια και την ποσότητα του ύδατος, αλλά και με την εξάντληση των υπόγειων υδροφορέων καταδεικνύουν την ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών λύσεων.

Προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των προαναφερόμενων προβλημάτων και στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων εντάσσεται η κατασκευή των υπόψη έργων, με την εκμετάλλευση των χειμερινών επιφανειακών απορροών των ρεμάτων Κρανόρρεμα, Μακρύλακκος, Δροσερό, Κοντινό και Ξερό, πλησίον του οικισμού Αγίου Πνεύματος.

Στα πλαίσια της μελέτης πραγματοποιήθηκε αναγνώριση της περιοχής και μελετήθηκαν οι λεκάνες απορροής των χειμάρρων που διασχίζουν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου. Μετά την εξέταση των μορφολογικών, των γεωλογικών αλλά και των υδρολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής, η μελετητική ομάδα πρότεινε μια λύση, με βάση κυρίως την οικονομική εφικτότητα του έργου, η οποία σαν σκοπό είχε τη συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερου νερού. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε ώστε το έργο να έχει τη μικρότερη δυνατή επέμβαση στο περιβάλλον και να μην διαταραχθεί η οικολογική αλυσίδα.

Συνολικά προτάθηκε η κατασκευή τριών λιμνοδεξαμενών, μετά των συνοδών έργων (έργο υδροληψίας, ανάχωμα λιμνοδεξαμενής, υπερχειλιστή, κλπ), οι οποίες γεμίζουν με περίσσεια των χειμερινών απορροών των χειμάρρων της περιοχής. Η συνολική χωρητικότητα των είναι 800.000m3.

Επιπλέον προτάθηκε και η εγκατάσταση δικτύου άρδευσης κεντρικά ελεγχόμενου από ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα κύρια τμήματα του οποίου ήτο:
ΟΦΕΛΟΣ
Ο σχεδιασμός της παραπάνω μελέτης πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων και συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος της άρδευσης της περιοχής Ντράνοβα.