Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βισαλτίας – Κοινότητα Δημητριτσίου Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 1999
Προϋπολογισμός Έργου: 7.153.000€ (τιμές 2000)

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης Κοινότητα Δημητριτσίουήταν η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αφενός στον τομέα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων και αφετέρου στον τομέα επάρκειας ύδατος.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Οι οικισμοί του Δήμου διέθεταν δίκτυα ύδρευσης, τα οποία λόγω της παλαιότητάς των αλλά και του υλικού κατασκευής των (σωλήνες αμιάντου και χαλυβδοσωλήνες) δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν επάρκεια και καλή ποιότητα του πόσιμου ύδατος.

Επιπλέον αναφέρεται ότι οι οικισμοί του Δήμου εξυπηρετούνταν από βόθρους - σηπτικούς ή απορροφητικούς. Τα παραγόμενα λύματα διατίθεντο ανεπεξέργαστα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Η διαστασιολόγηση των αγωγών και ο υδραυλικός σχεδιασμός των αντλιοστασίων έγινε για ορίζοντα 40ετίας, ενώ η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε για τον πληθυσμό της 20ετίας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν:

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των προαναφερθέντων έργων δρομολογήθηκε η οριστική λύση αφενός του προβλήματος της παροχής πόσιμου νερού και αφετέρου του προβλήματος διαχείρισης των υγρών αποβλήτων των οικισμών του Δήμου Βισάλτιας.