Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αναθέτουσα Αρχή: Κοινότητα Θηρασίας Κυκλάδων
Χρονολογία Ανάθεσης: 1997
Προϋπολογισμός Έργου: 1.000.000€ (τιμές 1998)

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός  σε επίπεδο οριστικής μελέτης των εγκαταστάσεων εξωτερικού υδραγωγείου του οικισμού Μανωλά της Κοινότητας Θηρασίας, καθώς και των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης του προαναφερθέντος οικισμού.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Οι οικισμοί του νησιού δεν διέθεταν δίκτυο ύδρευσης, ενώ απουσίαζε ακόμη και ο κατάλληλος αποθηκευτικός χώρος (δεξαμενή). Η υδροδότηση του νησιού γινόταν με τη χρήση ομβροδεξαμενών χωρητικότητας 5m3 που διέθεταν τα σπίτια του οικισμού. Επιπλέον, γινόταν μεταφορά νερού με υδροφόρο πλοίο από τη Θήρα. Το βασικό πρόβλημα ήταν η έλλειψη κατάλληλης δεξαμενής αποθήκευσης του νερού και η κατασκευή του κατάλληλου δικτύου μεταφοράς.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο συνολικός πληθυσμός αιχμής, για κάθε φάση του σχεδιασμού, του οικισμού Μανώλα.

Πληθυσμός αιχμής εξυπηρετούμενων οικισμών
ΟικισμόςΠληθυσμός 1981
Πρόβλεψη 1994 Πρόβλεψη 10ετίας Πρόβλεψη 20ετίας
Μανώλα 245 250 253 255
ΣΥΝΟΛΟ 245 250 253 255

 

 

 

 

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Η διαστασιολόγηση των αγωγών και της δεξαμενής έγινε για ορίζοντα 20ετίας. Τα προβλεπόμενα έργα περιελάμβαναν την κατασκευή:

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα της παροχής πόσιμου ύδατος στην Κοινότητα Θηρασιάς.