Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΦΡΑΓΜΑ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Κοινότητα Αγ. Πνεύματος Νομού Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 1997

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο  Κοινότητα Αγιου Πνεύματοςσχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης του υδρευτικού αγωγού από το φράγμα στη θέση Μακρύλακκος ως τη δεξαμενή αποθήκευσης ύδατος της κοινότητας Αγίου Πνεύματος Σερρών. Επίσης, μελετήθηκε η νέα οδός στης όδευση της οποίας τοποθετήθηκε ο νέος αγωγός.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η κοινότητα του Αγ. Πνεύματος κάλυπτε μέρος των υδρευτικών αναγκών της από υδρογεωτρήσεις. Πλήθος, όμως, προβλημάτων που σχετίζονται με την επάρκεια και την ποσότητα του ύδατος, αλλά και την εξάντληση των υπόγειων υδροφορέων καταδεικνύουν την ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών λύσεων, στα πλαίσια των οποίων κατασκευάστηκε μικρός ταμιευτήρας νερού στη θέση Μακρύλακκος, 15km βορειοανατολικά του οικισμού Αγ. Πνεύματος. Η οδική σύνδεση του οικισμού και του ταμιευτήρα γίνεται μέσω παλαιού χωματοδρόμου, ο οποίος διέρχεται από τα ερείπια του οικισμού Δράνοβα. Μέχρι το ύψος της Δράνοβας υφίσταται αγωγός μεταφοράς νερού. Στο τμήμα όμως από την Δράνοβα έως τον υφιστάμενο ταμιευτήρα ήταν απαραίτητη η τοποθέτηση αγωγού. Για τη κατασκευή του αγωγού σχεδιάστηκε νέα αγροτική οδός, η οποία έχει ευκολότερη πρόσβαση στον ταμιευτήρα, διότι ο υφιστάμενος δρόμος μέσω Δράνοβας είναι μεγαλύτερος σε μήκος και έχουν αλλοιωθεί τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του λόγω παλαιότητας.

Η χάραξη της οδού, συνολικού μήκους 5+717,5km αρχίζει από την έξοδο της υδροληψίας του φράγματος και ακολουθεί καθοδική πορεία μέχρι το σημείο Κ96 με Χ.Θ. 4+951 με κατεύθυνση νότια ακολουθώντας την πορεία του χειμάρρου. Από το σημείο Κ96 έως το τέλος έχει ανοδική πορεία μέχρι να συναντήσει τον υπάρχοντα δρόμο στο ύψος των ερειπίων Δράνοβας.

Κοινότητα Αγίου Πνεύματος

Κατά τη χάραξη της οδού τηρήθηκαν οι προδιαγραφές που αφορούν δρόμο Γ’ κατηγορίας. Η μέγιστη κατά μήκος κλίση του δρόμου είναι 8,3% και η ελάχιστη 1,27%. Το πλάτος της φτάνει τα 4,00m με διαπλατύνσεις σε ορισμένα τμήματα για τη διευκόλυνση κατά τη διασταύρωση των οχημάτων. Τα πρανή των εκχωμάτων έχουν κλίσεις που κυμαίνονται από 1:1 για τα γαιώδη - ημιβραχώδη, έως 10:1 για βραχώδη τμήματα του δρόμου ενώ τα πρανή των επιχωμάτων κυμαίνονται από 2:3 για τα γαιώδη - ημιβραχώδη και 2.5:3 για τα βραχώδη τμήματα του δρόμου.

Όσο αφορά τον αγωγό, αυτός ακολουθεί την πορεία του δρόμου αυτού και με κατεύθυνση από το φράγμα προς το οικισμό στο δεξί πρανές του δρόμου. Κατά μήκος του αγωγού και στα σημεία Χ.Θ. 1+062.50, 2+191.00 και 3+400.50 κατασκευάστηκαν πιεζοθραυστικά φρεάτια. Επιπλέον και στη Χ.Θ. 4+951.00 κατασκευάστηκε φρεάτιο καθαρισμού. Αναφέρεται από το παραπάνω σημείο και μέχρι να συναντήσει τον υφιστάμενο αγωγό στα ερείπια Δράνοβας, η πορεία του αγωγού είναι ανοδική.

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα της μεταφοράς πόσιμου νερού από το φράγμα Μακρύλακκος ως την κοινότητα Αγ. Πνεύματος, αλλά και στο πρόβλημα οδικής σύνδεσης των προαναφερθέντων σημείων.