Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΓΓΕΙΩΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΕΙΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΟΡΦΑΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ"
Αναθέτουσα Αρχή: Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Χρονολογία Ανάθεσης: 2005

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων για την πραγματοποίηση των έργων τεχνητού εμπλουτισμού του καρστικού συστήματος Υπέρειας - Ορφανών, που στόχο είχαν την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των αρδευτικών γεωτρήσεων, οι οποίες έχουν διανοιχτεί στο καρστικό σύστημα της περιοχής, καθώς και αρκετών παρακείμενων γεωτρήσεων που έχουν διανοιχτεί στην προσχωματική λεκάνη και δευτερογενώς τροφοδοτούνται από το καρστικό σύστημα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Στην υπόψη περιοχή λόγω της αύξησης των καλλιεργούμενων εκτάσεων, άμεσο αποτέλεσμα των οποίων ήταν η αύξηση των αντλούμενων ποσοτήτων ύδατος, παρατηρείται το φαινόμενο της πτώσης της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα, παρά το γεγονός ότι η περιοχή στο σύνολο της παρουσιάζει σχετική υδροφορία.

Ο σχεδιασμός των προβλεπόμενων έργων του τεχνητού εμπλουτισμού συνοπτικά περιλαμβάνει:
Το έργο του τεχνητού εμπλουτισμού συνεισφέρει στην εξομάλυνση του διαταραγμένου υδατικού ισοζυγίου και εξυπηρετεί την αγροτική δραστηριότητα τονώνοντας την τοπική οικονομία και καλύπτοντας σε σημαντικό βαθμό τις αρδευτικές ανάγκες που υφίστανται.

Στην υπόψη μελέτη έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων ενώ παράλληλα έγινε και περιγραφή των προτεινόμενων έργων.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και την λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας αυτών.
Άποψη περιοχής μελέτης πλησίον σήραγγας εμπλουτισμούΔ.Υ.Π
Γενικά, η κατασκευή του έργου δεν επέφερε σημαντικές μορφολογικές αλλοιώσεις στην περιοχή αφού ουσιαστικά επρόκειτο για έναν αναβαθμό επί του ποταμού και μια διώρυγα μεταφοράς ύδατος. Όσον αφορά στο υδατικό ισοζύγιο του ποταμού Ενιπέα δεν διαταράχθηκε αφού κατά την θερινή περίοδο δεν γίνεται απόληψη ύδατος, ενώ κατά τη χειμερινή περίοδο λαμβάνονται πλημμυρικές παροχές μόνον όταν η παροχή του ποταμού είναι μεγαλύτερη του 1m3/sec.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου. Τα εν λόγω έργα συνέβαλαν στον εμπλουτισμό του καρστικού συστήματος Υπέρειας - Ορφανών, με αποτέλεσμα την απρόσκοπτη λειτουργία των αρδευτικών γεωτρήσεων της περιοχής.