Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Τίτλος: Μελέτη για την αντιμετώπιση προβλημάτων διαχείρισης στερεοπαροχής Λίμνης Βιστωνίδας και ποταμών και χειμάρρων ευρύτερης περιοχής

Αναθέτουσα Αρχή:                   Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Χρονολογία Ανάθεσης:             2008

Προϋπολογισμός Έργου:          6.605.000€

 

ΘΕΜΑ

Η μελέτη εκπονήθηκε σε δύο φάσεις ως εξής:

Α΄ Φάση: «Εκτίμηση προβλημάτων υδάτινου συστήματος λιμνών Βιστωνίδας - Ισμαρίδας λόγω του προβλήματος της στερεοπαροχής»

Β΄ Φάση: «Αντιμετώπιση προβλημάτων στερεοπαροχής υδάτινου συστήματος λίμνης Βιστωνίδας και ποταμών και χειμάρρων ευρύτερης περιοχής»

 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Το σημαντικότερο πρόβλημα του υδάτινου συστήματος των λιμνών Βιστωνίδας - Ισμαρίδας, το οποίο οφείλεται κατά μεγάλο βαθμό σε ανθρωπογενείς επεμβάσεις, είναι η μεγάλη στερεοπαροχή η οποία συγκεντρώνεται και παραμένει στις λίμνες. Ειδικότερα στην Α΄ Φάση της μελέτης διαπιστώθηκαν τα εξής:

 

Με την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης της μελέτης προτάθηκε ο προγραμματισμός οργανωμένων αμμοληψιών στους ποταμούς Κομψάτο, Κόσυνθο και Βοσβόζη, καθώς και η κατασκευή τεχνικών έργων συγκράτησης της στερεοπαροχής με την κατασκευή αναβαθμών κατά μήκος των ποταμών Κομψάτου και Κοσύνθου.

Στα πλαίσια της Β΄ Φάσης μελετήθηκαν στο στάδιο της οριστικής μελέτης τα απαιτούμενα έργα στον ποταμό Κομψάτο. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε οι κατασκευή τριών (3) αναβαθμών επί του ποταμού Κομψάτου:

Επιπλέον και για την τήρηση ασφαλών συνθηκών ροής του ποταμού Κομψάτου στην περιοχή κατασκευής των έργων προτάθηκε η πραγματοποίηση εργασιών διαμόρφωσης - εξομάλυνσης του αναγλύφου της κοίτης του ποταμού, οι οποίες περιελάμβαναν κατά κύριο λόγο εκσκαφές και κάποιες επιχώσεις. Συγκεκριμένα:

ΟΦΕΛΟΣ

Με την παραπάνω μελέτη διερευνήθηκε η διαχρονική εξέλιξη του προβλήματος της εναπόθεσης φερτών στο υδάτινο σύστημα των λιμνών Βιστωνίδας - Ισμαρίδας. Η πρόταση των απαραίτητων δράσεων και ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος.