Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ

Τίτλος:  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ

Αναθέτουσα Αρχή:      ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ημερομηνία:   2011

Προϋπολογισμός Έργου: 2.538.450,94

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η μελέτη σκοπιμότητας και η προετοιμασία και η υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση των έργων διαχείρισης των λυμάτων από το Ταμείο Συνοχής. Η μελέτη σκοπιμότητας περιλάμβανε ανάλυση κόστους - οφέλους (CBA) και υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ). Η αίτηση χρηματοδότησης υποβλήθηκε στο πλαίσιο του μέτρου 2.12 του ΕΠΠΕΡΑΑ.

Ο σκοπός της σύμβασης ήταν να εντοπίσει τις απαραίτητες επεμβάσεις σε τέσσερις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Παγγαίου (1.000, 1.000, 1.000 και 30.000 κατ.) και να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τις εργασίες που απαιτούνται, προκειμένου να αναβαθμίσουν για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων (άρδευση των καλλιεργειών).


ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στη σύμβαση περιλαμβάνονταν:

- Ο προσδιορισμός και η παρουσίαση της συμβολής της πρότασης στην επίτευξη των ειδικών στόχων που έχουν τεθεί από τον άξονα προτεραιότητας του προγράμματος και την επίδειξη της εφαρμογής των σχετικών δεικτών παρακολούθησης.

- Μελέτη Σκοπιμότητας με ανάλυση κόστους-οφέλους (CBA).

- Εκτίμηση της διάρκειας όλων των ενδιάμεσων σταδίων για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με την κατάσταση ωριμότητας των δράσεων που εμπλέκονται και τις προθεσμίες για την απορρόφηση της χρηματοδότησης.

- Έλεγχος της επιλεξιμότητας των περιλαμβανομένων δράσεων και έργων και προσδιορισμός του σχετικού κόστους.

- Σύνταξη της αίτησης χρηματοδότησης.

- Υποστήριξη του φορέα σε όλη τη φάση της αξιολόγησης της αίτησης χρηματοδότησης.

 

ΟΦΕΛΟΣ

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών ήταν σύμφωνη με τις απαιτήσεις του ΕΠΠΕΡΑΑ για την υποβολή της αίτησης για τη χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους για την κατασκευή των έργων διαχείρισης λυμάτων.