Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2.12

Τίτλος: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2.12

Αναθέτουσα Αρχή:      ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ

Ημερομηνία:   2011-2012

Προϋπολογισμός Έργου: 2.082.900,28

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η προετοιμασία και η υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση των έργων επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων από το Ταμείο Συνοχής. Οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν περιελάμβαναν ανάλυση κόστους - οφέλους (CBA), που υποβλήθηκε μαζί με την αίτηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) - μέτρο 2.12.

Στα πλαίσια της υπηρεσίας προσδιορίστηκαν οι απαραίτητες επεμβάσεις στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Αιδηψού (20.000 κατ.), προκειμένου να αναβαθμιστεί για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων (άρδευση καλλιεργειών).

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Παρασχέθηκαν οι ακόλουθες υπηρεσίες:

- Ο προσδιορισμός και η παρουσίαση της συμβολής της πρότασης στην επίτευξη των ειδικών στόχων που έχουν τεθεί από τον άξονα προτεραιότητας του προγράμματος και την επίδειξη της εφαρμογής των σχετικών δεικτών παρακολούθησης.

- Οικονομοτεχική μελέτη με ανάλυση κόστους-οφέλους (CBA).

- Εκτίμηση της διάρκειας όλων των ενδιάμεσων σταδίων για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με την κατάσταση ωριμότητας των δράσεων που εμπλέκονται και τις προθεσμίες για την απορρόφηση της χρηματοδότησης.

- Έλεγχος της επιλεξιμότητας των περιλαμβανομένων δράσεων και έργων και προσδιορισμός του σχετικού κόστους.

- Σύνταξη της αίτησης χρηματοδότησης.

- Υποστήριξη του φορέα σε όλη τη φάση της αξιολόγησης της αίτησης χρηματοδότησης.

ΟΦΕΛΟΣ

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών ήταν σύμφωνη με τις απαιτήσεις του ΕΠΠΕΡΑΑ για την υποβολή της αίτησης για τη χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους για την κατασκευή των έργων διαχείρισης λυμάτων.