Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΚΟΥΛΙΑΜΑΡΑΓΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νιγρίτας Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 2009
Προϋπολογισμός Έργου: 4.000.000€

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο Δήμος Νιγρίταςσχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης των απαιτούμενων έργων για την κατασκευή εξωποτάμιου ταμιευτήρα ύδατος. Σκοπός του έργου είναι η εξασφάλιση επάρκειας ύδατος αφενός για την ύδρευση των οικισμών της περιοχής (Νιγρίτα, Τερπνή) και αφετέρου για την άρδευση των καλλιεργειών της ευρύτερης περιοχής (κυρίως θερμοκήπια).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Σήμερα η υδροδότηση των κατοίκων της περιοχής, καθώς και η κάλυψη των αναγκών για αρδευτικό νερό των καλλιεργητών της περιοχής γίνεται από υδρογεωτρήσεις. Πλήθος, όμως, προβλημάτων που σχετίζονται με την επάρκεια και την ποσότητα του ύδατος, αλλά και με την σκοπιμότητα εξάντλησης των υπόγειων υδροφορέων καταδεικνύουν την ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών λύσεων.

Προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των προαναφερόμενων προβλημάτων και στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων εντάσσεται η κατασκευή του έργου, με το οποίο υπάρχει δυνατότητα εκμετάλλευσης των πλημμυρικών απορροών των επιφανειακών υδάτων του Μεγάλου Ρέματος.

Ο υδροταμιευτήρας χωροθετήθηκε πλησίον της κοίτης του Μεγάλου Ρέματος και τροφοδοτείται από αυτό με κατάλληλο έργο υδροληψίας. Ο ταμιευτήρας που μελετήθηκε έχει όγκο 400.000m3 και κατακλύζει έκταση 40 στρεμμάτων περίπου. Στα πλαίσια της μελέτης μελετήθηκαν το σύνολο των απαιτούμενων έργων για την απρόσκοπτη λειτουργία του φράγματος. Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός της μελέτης περιελάμβανε τα εξής:
ΟΦΕΛΟΣ
Ο σχεδιασμός των παραπάνω έργων πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων και συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος της ύδρευσης και άρδευσης της περιοχής του Δήμου Νιγρίτας, Νομού Σερρών.