Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων
ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΑΣΙΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ (A΄& Β΄ ΦΑΣΗ)
Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης
Χρονολογία Ανάθεσης: 1996
Προϋπολογισμός Έργου: 2.691.000€ (τιμές 1998)

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός Άποψη Φράγματος Ιασίουσε επίπεδο προμελέτης και οριστικής μελέτης των απαιτούμενων έργων για την κατασκευή ταμιευτήρα ύδατος. Σκοπός του έργου ήταν η εξασφάλιση επάρκειας ύδατος για την άρδευση των καλλιεργειών της ευρύτερης περιοχής, εκτάσεως 25.000 στρεμμάτων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η κάλυψη των αναγκών για αρδευτικό νερό των καλλιεργητών της περιοχής πραγματοποιούνταν από υδρογεωτρήσεις. Πλήθος, όμως, προβλημάτων που σχετίζονται με την επάρκεια και την ποσότητα του ύδατος, αλλά και με την εξάντληση των υπόγειων υδροφορέων κατέδειξαν την ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών λύσεων.

Προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των προαναφερόμενων προβλημάτων και στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων εντάσσεται η κατασκευή του υπόψη έργου, με το οποίο υπάρχει δυνατότητα εκμετάλλευσης των πλημμυρικών απορροών των επιφανειακών απορροών της υδρολογικής λεκάνης του χειμάρρου Ιασίου (Ξηρόρεμα).

Ο υδροταμιευτήρας βρίσκεται στη θέση της υφισταμένης γέφυρας που συνδέει τους οικισμούς Αρριανών και Ιασίου με τον οικισμό Κιζαρίου. Ο ταμιευτήρας που μελετήθηκε έχει όγκο 24.100.000m3 και κατακλύζει έκταση 1.500 στρεμμάτων. Στα πλαίσια της μελέτης μελετήθηκαν το σύνολο των απαιτούμενων έργων για την απρόσκοπτη λειτουργία του φράγματος. Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός της μελέτης περιελάμβανε τα εξής:
ΟΦΕΛΟΣ
Ο σχεδιασμός της παραπάνω μελέτης πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων.