Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΖΙΧΝΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ν. Ζίχνης Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 1999

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η  διαχείριση των υδατίνων πόρων του Δήμου Ν. Ζίχνης, ο προσδιορισμός της δυναμικότητάς τους, καθώς και η κατανομή τους στα υδατικά διαμερίσματα της περιοχής, με απώτερο στόχο τον εντοπισμό θέσεων κατάλληλων για συλλογή και αποθήκευση επιφανειακού νερού (φράγματα ή λιμνοδεξαμενές).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ο Δήμος Ν. Ζίχνης κάλυπτε τις ανάγκες του για πόσιμο νερό και νερό άρδευσης κυρίως από υδρογεωτρήσεις. Πλήθος, όμως, προβλημάτων που σχετίζονται με την επάρκεια και την ποσότητα του ύδατος, αλλά και με την εξάντληση των υπόγειων υδροφορέων καταδεικνύουν την ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών λύσεων.

Προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των προαναφερόμενων προβλημάτων και στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων εντάσσεται ο εντοπισμός θέσεων κατάλληλων για συλλογή και αποθήκευση επιφανειακού νερού (φράγματα ή λιμνοδεξαμενές).

Στα πλαίσια της μελέτης πραγματοποιήθηκε αναγνώριση της περιοχής και μελετήθηκαν οι λεκάνες απορροής των χειμάρρων που ανήκουν στο δήμο. Μετά την εξέταση των μορφολογικών, των γεωλογικών αλλά και των υδρολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής, πραγματοποιήθηκε εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης, όσον αφορά το υδατικό δυναμικό των λεκανών αυτών και πρόταση έργων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση των ρεμάτων του Δήμου.

Οι περιοχές που προτάθηκαν παρεμβάσεις είναι:
ΟΦΕΛΟΣ
Ο σχεδιασμός της παραπάνω μελέτης πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων και συμβάλλει στην περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.