Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων
Χρονολογία Ανάθεσης: 1999

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η  διερεύνηση των δυνατοτήτων εμπλουτισμού της λίμνης Βεγορίτιδας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η κατάσταση της λίμνης κατά την εκπόνηση της μελέτης ήταν η εξής:
Έπειτα από αξιολόγηση των λεκανών απορροής της ευρύτερης περιοχής παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες εμπλουτισμού της λίμνης, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω.

Εμπλουτισμός λίμνης από λεκάνη Φλώρινας
Η δυνατότητα εμπλουτισμού της λίμνης Βεγορίτιδας από την υδρολογική λεκάνη της Φλώρινας περιελάμβανε τα εξής έργα:

Εμπλουτισμός λίμνης από υπολεκάνη Εδεσσαίου
Η δυνατότητα εμπλουτισμού της λίμνης Βεγορίτιδας από την υδρολογική λεκάνη του Εδεσσαίου, εξετάστηκε και απορρίφθηκε κυρίως για τους εξής λόγους:

Εμπλουτισμός λίμνης από υπολεκάνη Αλμωπαίου
Η δυνατότητα εμπλουτισμού της λίμνης Βεγορίτιδας από την υδρολογική υπολεκάνη του Αλμωπαίου περιελάμβανε τη μεταφορά νερού ακολουθώντας τη διαδρομή Όρμα - Πολυκάρπι - Άψαλος - Σωτήρας - Έδεσσα - Άγρας - Λ.Νησίου, συνολικού μήκους περί τα 33km, απ’ όπου και μέσω της υφιστάμενης σήραγγας Άρνισσας κατά την ανάστροφη φορά, μπορεί να εμπλουτιστεί η λίμνη Βεγορίτιδα.

Εμπλουτισμός λίμνης από λεκάνη Αλιάκμονα, η οποία περιελάμβανε τα εξής έργα:
ΟΦΕΛΟΣ
Οι προτάσεις της μελέτης συνέβαλλαν στην επίλυση ενός ιδιαιτέρος σημαντικού για την ευρύτερη περιοχή της λίμνης Βεγορίτιδας περιβαλλοντικού προβλήματος.