Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών (ΑΝΕΣΕΡ)
Χρονολογία Ανάθεσης: 2004
Προϋπολογισμός Έργου: 127.000€ (τιμές 2006)

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης των απαιτούμενων εξυγιαντικών έργων για την αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Βισαλτίας, δηλαδή:
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η μακροχρόνια λειτουργία των ΧΑΔΑ, με ελάχιστα μέτρα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος επιβάλλει την προώθηση άμεσης και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης της υπάρχουσας κατάστασης.

Για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Αμπέλων, τα έργα περιελάμβαναν:
Στους επτά άλλους ΧΑΔΑ του Δήμο Βισαλτίας (Δημητριτσίου, Νικόκλειας, Τριανταφυλλιάς, Βέργης, Αγίας Παρασκευής, Λυγαριάς και Σησαμιάς) λήφθηκαν στοιχειώδη μέτρα αποκατάστασης, τα οποία περιελάμβαναν απλή χωματοκάλυψη (με άργιλο πάχους 30cm) σε όσα τμήματα του χώρου υφίσταντο απορριμματικές αποθέσεις, οι οποίες δεν ήτο πλήρως ενταφιασμένες ή ήταν αδύνατο να μεταφερθούν κατά τις εργασίες μεταφοράς στο ΧΔΑ Αμπέλων. Παράλληλα σε μερικούς εξ αυτών κατασκευάστηκε περιμετρική τάφρος απορροής ομβρίων.

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος από την πολύχρονη λειτουργία των Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Βισαλτίας.