Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών (ΑΝΕΣΕΡ)
Χρονολογία Ανάθεσης: 2004
Προϋπολογισμός Έργου: 127.000€ (τιμές 2006)

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης των απαιτούμενων εξυγιαντικών έργων για την αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Κορμίστας, δηλαδή:
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η μακροχρόνια λειτουργία των ΧΑΔΑ, με ελάχιστα μέτρα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος επιβάλλει την προώθηση άμεσης και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης της υπάρχουσας κατάστασης.

Β. Μαλιώκας & Συνεργάτες - Διαχείριση στερεών αποβλήτωνΜετά την απομάκρυνση των απορριμμάτων έγινε αποκατάσταση του ανάγλυφου ώστε να ενταχθεί στο φυσικό περιβάλλον.

Για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Νέας Μπάφρας, τα έργα περιελάμβαναν:
Στους ΧΑΔΑ Ηλιοκώμης και Συμβολής ελήφθησαν στοιχειώδη μέτρα αποκατάστασης, τα οποία περιελάμβαναν απλή χωματοκάλυψη με άργιλο πάχους 30cm, σε όσα τμήματα το χώρου υφίστανται απορριμματικές αποθέσεις οι οποίες δεν ήτο πλήρως ενταφιασμένες ή ήταν αδύνατο να μεταφερθούν κατά τις εργασίες μεταφοράς στο ΧΑΔΑ Νέας Μπάφρας. Παράλληλα σε μερικούς εξ αυτών κατασκευάστηκαν περιμετρική τάφρος απορροής ομβρίων.

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος από την πολύχρονη λειτουργία των Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Κορμίστας.