Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΑ
Αναθέτουσα Αρχή: Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών (ΑΝΕΣΕΡ)
Χρονολογία Ανάθεσης: 2004
Προϋπολογισμός Έργου: 187.000€ (τιμές 2006)

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης των απαιτούμενων εξυγιαντικών έργων για την αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, δηλαδή:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η μακροχρόνια λειτουργία των ΧΑΔΑ, με ελάχιστα μέτρα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος επιβάλλει την προώθηση άμεσης και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης της υπάρχουσας κατάστασης. Μετά την απομάκρυνση των απορριμμάτων έγινε αποκατάσταση του ανάγλυφου ώστε να ενταχθεί στο φυσικό περιβάλλον.

Β. Μαλιώκας & Συνεργάτες - Δήμος Εμμ. ΠαπάΓια την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Πενταπόλεως, τα έργα περιελάμβαναν:
Στους πέντε άλλους ΧΑΔΑ που του Δήμου Εμμανουήλ Παπά (Αγίου Πνεύματος, Εμμανουήλ Παπά, Δαφνουδίου, Τούμπας και Νέου Σουλίου) λήφθησαν στοιχειώδη μέτρα αποκατάστασης, τα οποία περιελάμβαναν απλή χωματοκάλυψη (με άργιλο, πάχους 30cm) σε όσα τμήματα το χώρου υφίσταντο απορριμματικές αποθέσεις οι οποίες δεν ήτο πλήρως ενταφιασμένες ή ήταν αδύνατο να μεταφερθούν κατά τις εργασίες μεταφοράς στο ΧΑΔΑ Πενταπόλεως. Παράλληλα σε μερικούς εξ αυτών κατασκευάστηκαν περιμετρική τάφρος απορροής ομβρίων.

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος από την πολύχρονη λειτουργία των Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Εμ. Παπά.