Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΝΕΟΣ Χ.Υ.Τ.Α. Ν. ΣΕΡΡΩΝ - Β' ΦΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΕΣΕΡ
Χρονολογία Ανάθεσης: 2003

ΘΕΜΑ

Αντικείμενο της μελέτης ήταν η διαμόρφωση ενός ορθολογικού συστήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Ν. Σερρών, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και ειδικότερα:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η μελέτη αποτελείτο από τα εξής κεφάλαια:

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό της παραπάνω μελέτης δρομολογήθηκε ουσιαστικά η οριστική λύση στο πρόβλημα της υγειονομικής ταφής των παραγόμενων στερεών αποβλήτων του Νομού Σερρών.