Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Π.Π.Ε. ΧΥΤΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΕΣΕΡ
Χρονολογία Ανάθεσης: 2003

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η υποβολή προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη λήψη θετικής γνωμοδότησης για την προέγκριση χωροθέτησης του έργου κατασκευής του Χ.Υ.Τ.Α. του Ν. Σερρών μετά των συνοδών έργων, ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες ασφαλούς διάθεσης των στερεών αποβλήτων του συνόλου των οικισμών του Νομού.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ                                                                               Άποψη Χ.Υ.Τ.ΑΔ.Σ.Α
Η θέση των έργων εντοπίζεται στην περιοχή “Ερείπια Νεράιδας”, η οποία βρίσκεται 3km ΒΑ του οικισμού Παλαιοκάστρου και έχει έκταση 850 στρέμματα. Η κατασκευή του ΧΥΤΑ στην υπόψη θέση εξασφαλίζει την ασφαλή διάθεση των στερεών αποβλήτων για χρονικό διάστημα 30,5 ετών με δυνατότητα επέκτασης. Το σύνολο του εξυπηρετούμενου πληθυσμού φτάνει τους 200.900 κατοίκους ετησίως.

Αναλυτικότερα τα έργα περιελάμβαναν:
Στην υπόψη μελέτη έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων, ενώ παράλληλα έγινε και περιγραφή των προτεινόμενων έργων.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ παράλληλα εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις κατασκευής των έργων.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία και ελήφθη η σχετική θετική γνωμοδότηση για την χωροθέτηση των έργων. Με τα προτεινόμενα έργα δίδεται οριστική λύση στο πρόβλημα της υγειονομικής ταφής των παραγόμενων στερεών αποβλήτων του Νομού Σερρών για τα επόμενα 30 έτη.