Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Μ.Π.Ε. ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Σ.Μ.Α.) ΔΗΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ & Ν. ΖΙΧΝΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΕΣΕΡ
Χρονολογία Ανάθεσης: 2003

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το στάδιο της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Νιγρίτας και Ν. Ζίχνης του Ν. Σερρών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ                                                                           Σ.Μ.Α. Δήμου ΝιγρίταςΔ.Σ.Α
Με την ολοκλήρωση της κατασκευής των υπόψη έργων επιτυγχάνεται η μεταφορά των στερεών αποβλήτων όλων των Δήμων του Νομού Σερρών στο ΧΥΤΑ αυτού. Ειδικότερα:
Αναλυτικά τα έργα περιλαμβάνουν την κατασκευή δύο (2) ΣΜΑ, οι οποίοι εξυπηρετούνται με τη μέθοδο της χρήσης αυτοσυμπιεζόμενων κλειστών container και μεταφορά αυτών στο ΧΥΤΑ με ειδικό όχημα που φέρει γάντζο. Για την εκφόρτωση των απορριμματοφόρων στα container προβλέπεται η κατασκευή τοιχίων ώστε να γίνεται η εκφόρτωση των απορριμμάτων από τα απορριμματοφόρα, εντός της χοάνης του container. Με βάση την ημερήσια δυναμικότητα των ΣΜΑ προβλέπεται η προμήθεια 2 container των 40m3 και 2 οχημάτων με γάντζο, ένα για κάθε ΣΜΑ.

Όσον αφορά τις βασικές υποδομές των ΣΜΑ αυτές είναι οι εξής:
Στην υπόψη μελέτη έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων, ενώ παράλληλα έγινε και περιγραφή των προτεινόμενων έργων.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας των έργων, ενώ παράλληλα εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις κατασκευής αυτών.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία και εκδόθηκε η σχετική απόφαση Ε.Π.Ο.. Με το εν λόγω έργο επιτυγχάνεται η μεταφορά των στερεών αποβλήτων όλων των Δήμων του Νομού Σερρών στο ΧΥΤΑ του Νομού Σερρών.