Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΧΥΤΑ Ν. ΖΙΧΝΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ - Α’ ΣΤΑΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ν. Ζίχνης Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 2001

ΘΕΜΑ                                                                                 Προτεινόμενη θέση «Παλιολίβαδα» Δ.Σ.Α
Αντικείμενο της υπόψη μελέτης ήταν η διαμόρφωση ενός ορθολογικού συστήματος διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων του Δήμου Ν. Ζίχνης και των όμορων Δήμων, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και ειδικότερα:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η μελέτη περιελάμβανε τα εξής:

ΟΦΕΛΟΣ
Η υπόψη μελέτη συνέβαλε στην πραγματοποίηση ενεργειών στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Δήμου Νέας Ζίχνης.