Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Μ.Π.Ε. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Λαμιέων Φθιώτιδος
Χρονολογία Ανάθεσης: 2001

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων για τη διευθέτηση και αποκατάσταση του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α. του Δήμου Λαμιέων, μέσω κατάλληλων μέτρων, δεδομένου ότι ο αρμόδιος φορέας προτίθεται να επεκτείνει τον Χ.Υ.Τ.Α. σε παρακείμενη διαθέσιμη έκταση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ                                                                     Αποκατάσταση Υφισταμένου ΧΥΤΑΔ.Σ.Α
Ο υφιστάμενος Χ.Υ.Τ.Α., του οποίου η λειτουργία ξεκίνησε το 1991, βρίσκεται βορειοανατολικά της Λαμίας στο 2οkm στης οδού Λαμίας - Στυλίδας, στη θέση “Νευρόπολη” του οικισμού Αγίας Παρασκευής και εξυπηρετεί το Δήμο Λαμίας, συνολικού πληθυσμού 80.000 κατοίκων.

Στον υφιστάμενο ΧΥΤΑ υφίστανται κτιριακές εγκαταστάσεις (φυλάκιο εισόδου, γεφυροπλάστιγγα, το κτίριο Μ.Α.Υ., κλπ), εσωτερική οδοποιία και έργα συλλογής ομβρίων.

Για την αρτιότερη αποκατάσταση του χώρου απόθεσης, γίνεται διαχωρισμός σε δύο τμήματα:
Αναλυτικά τα έργα περιελάμβαναν:

Στην υπόψη μελέτη έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων, ενώ παράλληλα έγινε και περιγραφή των προτεινόμενων έργων.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας αυτών.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για το στάδιο της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. Οι προτάσεις της μελέτης συνέβαλαν στον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου ΧΥΤΑ του Δήμου Λαμιέων.