Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ - Μ.Π.Χ. ΚΑΙ Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Λαμιέων Φθιώτιδος
Χρονολογία Ανάθεσης: 2001

ΘΕΜΑ                                                                                                                            Άποψη Χ.Υ.Τ.ΑΔ.Σ.Α
Αντικείμενο της μελέτης ήταν αφενός η προέγκριση χωροθέτησης και αφετέρου η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή νέας κλίνης υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Δήμου Λαμιέων, έργων μόνωσης πυθμένα, μείωσης και διαχείρισης των παραγόμενων στραγγισμάτων και του βιοαερίου, καθώς και για την κατασκευή των λοιπών εγκαταστάσεων υποστήριξης και λειτουργίας του χώρου (βιολογικό καθαρισμό, αντιπλημμυρικά έργα, δεξαμενή ομβρίων, περίφραξη, έργα οδοποιίας, κλπ)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η έκταση στην οποία προβλέφθηκε η κατασκευή της νέας κλίνης αποτελεί συμπληρωματικό χώρο του υφιστάμενου χώρου διάθεσης των απορριμμάτων.

Το νέο κύτταρο σχεδιάστηκε ώστε να επαρκεί για τη διάθεση των απορριμμάτων των Δήμων Λαμιέων, Πελασγίας, Εχιναίων, Στυλίδας, Λειανοκλαδίου, Υπάτης, Γοργοποτάμου, Μώλου και της Κοινότητας Παύλιανης για χρονικό διάστημα 5 ετών. Το σύνολο του εξυπηρετούμενου πληθυσμού φτάνει τους 99.500 κατοίκους ετησίως.

Αναλυτικότερα τα έργα περιελάμβαναν:
Στην υπόψη μελέτη έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων, ενώ παράλληλα έγινε και περιγραφή των προτεινόμενων έργων.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας αυτών. Παράλληλα εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις κατασκευής των έργων.

ΟΦΕΛΟΣ
Οι μελέτες υποβλήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες για θετική γνωμοδότηση για το στάδιο της προέγκρισης χωροθέτησης και της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου.