Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Μ.Π.Ε. KAI EKΠΟΝΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σερρών-Κ.Α.Δ.Ε.
Χρονολογία Ανάθεσης: 1996
Προϋπολογισμός: 1.294.000€

ΘΕΜΑ

Αντικείμενο της μελέτης ήταν αφενός η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την αποκατάσταση της χωματερής των Σερρών και αφετέρου ο σχεδιασμός των απαιτούμενων έργων σε επίπεδο προμελέτης και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης αυτών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ                                                                  Άποψη Υφιστάμενης ΧωματερήςΔ.Σ.Α
Ο υφιστάμενος χώρος διάθεσης απορριμμάτων του Δήμου Σερρών βρίσκεται 1km βορειοδυτικά της πόλης και καταλαμβάνει μέρος μιας στενόμακρης κοιλάδας με διεύθυνση Β - Ν. Το μικρό ρέμα που ρέει την κοιλάδα, καταλήγει στην πεδιάδα δυτικά των Σερρών. Η έκταση της επιφάνειας της χωματερής φτάνει τα 80.000m2 με βάθος αποθέσεων απορριμμάτων που ποικίλλει λόγω της μορφολογίας το αρχικού ανάγλυφου της κοιλάδας. Σύμφωνα με τα υψόμετρα του αρχικού και του σημερινού ανάγλυφου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά τις συνεχείς στρώσεις απορριμμάτων, εκτιμάται ότι το μέγιστο βάθος των αποθέσεων είναι 25m.
Αναφέρεται ότι η μακροχρόνια λειτουργία του ΧΔΑ, με ελάχιστα μέτρα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος επιβάλλει την προώθηση άμεσης και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης της υπάρχουσας κατάστασης.

Οι εργασίες που περιελάμβανε το έργο, ήταν:
Επιπλέον, στα πλαίσια της μελέτης έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας. Παράλληλα εξετάστηκαν οι εναλλακτικές λύσεις για την κατασκευή των έργων.

ΟΦΕΛΟΣ

Με το σχεδιασμό των ανωτέρω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος από την πολύχρονη λειτουργία του Χ.Δ.Α. του Δήμου Σερρών.