Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σερρών-Κ.Α.Δ.Ε.
Χρονολογία Ανάθεσης: 1996
Προϋπολογισμός: 1.294.000€

ΘΕΜΑ

Αντικείμενο της μελέτης ήταν η υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης του έργου για την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων αποκατάστασης της χωματερής των Σερρών. Ο ρόλος αυτός περιελάμβανε δραστηριότητες παρακολούθησης ανά φάση προόδου του έργου καθώς και ποιοτικής διασφάλισης όλων των ενεργειών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ                                                                 Άποψη Υφιστάμενης Χωματερής
Ειδικότερα το έργο περιελάμβανε:Δ.Σ.Α
ΟΦΕΛΟΣ

Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος από την πολύχρονη λειτουργία του Χ.Δ.Α. του Δήμου Σερρών.