Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΧΥΤΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 2001

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η διαμόρφωση ενός ορθολογικού συστήματος διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων των Δήμων Σερρών, Λευκώνα και των Κοινοτήτων Άνω Βροντούς και Ορεινής - συνολικού πληθυσμού 85.000 κατοίκων, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και ειδικότερα:
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η μελέτη περιελάμβανε τα εξής:
ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό της παραπάνω μελέτης δρομολογήθηκε η επίλυση του προβλήματος υγειονομικής ταφής των παραγόμενων στερεών απορριμμάτων των Δήμων Σερρών, Λευκώνα και των Κοινοτήτων Άνω Βροντούς και Ορεινής.