Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΧΥΤΑ ΣΕΡΡΩΝ - Μ.Π.Χ Χ.Υ.Τ.Α. ΣΕΡΡΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 2001

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η προέγκριση χωροθέτησης για τη θετική γνωμοδότηση κατασκευής του Χ.Υ.Τ.Α. Σερρών μετά των συνοδών έργων, ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες ασφαλούς διάθεσης των στερεών απορριμμάτων των Δήμων Σερρών, Λευκώνα και των Κοινοτήτων Άνω Βροντούς και Ορεινής. Αναφέρεται ότι εντός των ορίων του Χ.Υ.Τ.Α. κατασκευάζεται και Κέντρο Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΑΥ).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η θέση των έργων βρίσκεται στο 9οkm Δ.Σ.Ατης επαρχιακής οδού Σερρών - Ξηροτόπου, 4km βορειοδυτικά του Μετοχίου και έχει έκταση 161 στρέμματα. Το σύνολο του εξυπηρετούμενου πληθυσμού φτάνει τους 85.900 κατοίκους ετησίως. Αναλυτικότερα τα έργα περιελάμβαναν:
Στην υπόψη μελέτη έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων, ενώ παράλληλα έγινε και περιγραφή των προτεινόμενων έργων.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας αυτών. Παράλληλα εξετάστηκαν από άποψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οι εναλλακτικές λύσεις κατασκευής των έργων.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία. Με τα προτεινόμενα έργα δίδεται λύση στο πρόβλημα υγειονομικής ταφής των παραγόμενων στερεών απορριμμάτων του Δήμου Σερρών.