Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, NOMOY ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νιγρίτας Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 1997
Προϋπολογισμός: 350.000€ (τιμές 2003)

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός σε επίπεδο προμελέτης και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των απαιτούμενων εξυγιαντικών έργων για την αποκατάσταση του υφιστάμενου χώρου διάθεσης των απορριμμάτων Δήμου Νιγρίτας, ο οποίος βρίσκεται 6km ανατολικά της πόλης.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ                                                                                     Δήμος Νιγρίτας Δ.Σ.Α
Αναφέρεται ότι η μακροχρόνια λειτουργία του ΧΔΑ, με ελάχιστα μέτρα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος επέβαλε την προώθηση άμεσης και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης της υπάρχουσας κατάστασης.

Το έργο αφορά στο σύνολο των εργασιών αποκατάστασης του υφιστάμενου χώρου και δημιουργίας συμπληρωματικού Χώρου υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων.

Οι εργασίες που περιλαμβάνει το έργο αφορούν στην συλλογή των απορριμμάτων από την περιοχή εκατέρωθεν του ποταμού Μέγα Ρέματος και απόθεση τους στο συμπληρωματικό χώρο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υγειονομικής ταφής. Επίσης, περιλαμβάνει την αποκατάσταση της επιφάνειας του εδάφους με έργα φυτοτεχνικής διαμόρφωσης.

Αναλυτικότερα τα έργα περιελάμβαναν:
ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος από την πολύχρονη λειτουργία του Χ.Δ.Α. του Δήμου Νιγρίτας.