Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Μ.Π.Ε. ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νιγρίτας Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 1997

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το στάδιο της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή των απαιτούμενων εξυγιαντικών έργων για την αποκατάσταση του υφιστάμενου χώρου διάθεσης των απορριμμάτων Δήμου Νιγρίτας, ο οποίος βρίσκεται 6km ανατολικά της πόλης.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ                                                                                    ΧΔΑ Νιγρίτας Δ.Σ.Α
Το έργο αφορά το σύνολο των εργασιών αποκατάστασης του υφιστάμενου χώρου και δημιουργίας συμπληρωματικού Χώρου υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων.

Οι εργασίες που περιλαμβάνει το έργο αφορούν την συλλογή των απορριμμάτων από την περιοχή εκατέρωθεν του ποταμού Μέγα Ρέματος και απόθεση των στο συμπληρωματικό χώρο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υγειονομικής ταφής. Επίσης, περιλαμβάνει την αποκατάσταση της επιφάνειας του εδάφους με έργα φυτοτεχνικής διαμόρφωσης.

Αναλυτικότερα τα έργα περιελάμβαναν:
Στην υπόψη μελέτη πραγματοποιήθηκε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων, ενώ παράλληλα έγινε περιγραφή των προτεινόμενων έργων.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Παράλληλα εξετάστηκαν οι εναλλακτικές λύσεις κατασκευής των έργων.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για το στάδιο της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων των έργων και συνέβαλε στην εξυγίανση του υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων του Δήμου Νιγρίτας.