Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Μ.Π.Χ. ΚΑΙ Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Εταιρία Στερεών Αποβλήτων Ν. Σερρών Α.Ε.
Χρονολογία Ανάθεσης: 1997

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν αφενός η προέγκριση χωροθέτησης και αφετέρου η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη δημιουργία νέου χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και εφαρμογής προγράμματος λιπασματοποίησης συγκεκριμένου τμήματος του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων (κλαδιά, φύλλα, θάμνοι, κλπ)στο Ν. Σερρών, καθώς και για τις λοιπές εγκαταστάσεις υποστήριξης και λειτουργίας του χώρου (φυλάκιο - είσοδος ΧΥΤΑ - ζυγιστήριο, κτίριο διοίκησης, μηχανοστάσιο, περίφραξη, περιμετρική δεντροφύτευση κλπ.).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Άποψη περιοχής χωροθέτησης ΧΥΤΑΔ.Σ.Α
Η περιοχή μελέτης γεωγραφικά βρίσκεται στο κεντρικό - δυτικό τμήμα του νομού, πλησίον του οδικού άξονα Θεσσαλονίκης - Σερρών - Προμαχώνα. Η θέση που προτείνεται για την δημιουργία του νέου Χ.Υ.Τ.Α. είναι μεταξύ των οικισμών Ζευγολατιού και Στρυμονικού και απέχει 2km από τον καθένα. Η συνολική έκταση ανέρχεται σε 500 στρέμματα.

Για τα προβλεπόμενα έργα, έχει εκπονηθεί μελέτη (έως και το στάδιο της οριστικής μελέτης) η οποία αποτελεί ολοκληρωμένο διαχειριστικό πρόγραμμα οργάνωσης - συλλογής - μεταφοράς - διάθεσης απορριμμάτων σε επίπεδο νομού. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει:
Ακολούθως γίνεται μια σύντομη περιγραφή του χώρου και των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την καλή λειτουργία του:
Στην υπόψη μελέτη έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων, ενώ παράλληλα έγινε και περιγραφή των προτεινόμενων έργων.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Παράλληλα εξετάστηκαν οι εναλλακτικές λύσεις για την κατασκευή των έργων.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη συνέβαλε στην ωρίμανση των δράσεων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στον Νομό Σερρών.