Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 1997
Προϋπολογισμός: 7.794.000€

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για τη δημοπράτηση κεντρικού χώρου διάθεσης και κομποστοποίησης απορριμμάτων Ν. Σερρών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Τα παραδοτέα Τεύχη Δημοπράτησης Δ.Σ.Απεριελάμβαναν:

ΟΦΕΛΟΣ

Η μελέτη συνέβαλε στο επόμενο στάδιο υλοποίησης του έργου που αφορούσε τη διαδικασία επιλογής Αναδόχου για την κατασκευή του έργου.