Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ, Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων-Κοινότητα Κουφονησιών
Χρονολογία Ανάθεσης: 1997

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η σύνταξη μελέτης Δ.Σ.Απεριβαλλοντικών επιπτώσεων για το στάδιο της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων για τη δημιουργία νέου χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην κοινότητα Κουφονησιών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η περιοχή μελέτης γεωγραφικά βρίσκεται στη θέση “Καψάλια” στο βόρειο άκρο του νησιού και έχει έκταση 40 στρεμμάτων.

Η διάθεση των απορριμμάτων της Νήσου γινόταν ανεξέλεγκτα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ευρύτερου περιβάλλοντος.

Το νέο κύτταρο σχεδιάστηκε ώστε να επαρκεί για τη διάθεση των απορριμμάτων για χρονικό διάστημα 12 ετών. Το σύνολο του εξυπηρετούμενου πληθυσμού φτάνει τους 2.400 κατοίκους ετησίως.

Αναλυτικότερα τα έργα περιελάμβαναν:
  1. Έργα διαμόρφωσης πρανών και πυθμένα του νέου κυττάρου.
  2. Έργα στεγάνωσης του πυθμένα και των πρανών του νέου κυττάρου.
  1. Δίκτυο συλλογής των στραγγισμάτων στον πυθμένα του νέου κυττάρου, μορφής ψαροκόκαλου.
  2. Σύστημα επεξεργασίας των στραγγισμάτων που παράγονται στο νέο χώρο, με συνδυασμό αερόβιας και αναερόβιας επεξεργασίας και ειδικότερα με ανακυκλοφορία στραγγίσματος δια μέσου της μάζας των απορριμμάτων με ψεκασμό.
  1. Την κατασκευή κάθετου δικτύου ενεργητικής άντλησης βιοαερίου.
  2. Την κατασκευή οριζόντιου δικτύου μεταφοράς του παραγόμενου στη νέα λεκάνη βιοαερίου.
  3. Την προμήθεια και τοποθέτηση Μονάδας Άντλησης και Καύσης.
  1. Περίφραξη.
  2. Περιμετρική δεντροφύτευση.
  3. Αντιπυρική ζώνη και περιμετρική οδό.
Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας. Παράλληλα εξετάστηκαν οι εναλλακτικές λύσεις για την κατασκευή των έργων.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και συνέβαλε στην επίλυση του προβλήματος της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων στην κοινότητα Κουφονησιών.