Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΛΑΖΟΝΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING SYSTEM), ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΥΑ Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 1994

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν αφενός ο σχεδιασμός των απαιτούμενων έργων για τη διαχείριση των διασταλλαζόντων υγρών και αφετέρου ο σχεδιασμός του δικτύου παρακολούθησης στα πλαίσια αποκατάστασης - αναβάθμισης του υφισταμένου χώρου διάθεσης απορριμμάτων του Δήμου Σερρών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Άποψη αποκατάστασης υφισταμένου Χ.Δ.Α Δ.Σ.Α
Στην υπόψη μελέτη γίνεται αρχικά σύντομη παρουσίαση των μετεωρολογικών και υδρολογικών στοιχείων της ευρύτερης περιοχής της χωματερής καθώς τα στοιχεία αυτά αποτελούν κύριους παράγοντες δημιουργίας υγρών στραγγισμάτων.

Ακολούθως αναλύονται οι παράμετροι σχηματισμού των υγρών και γίνεται εκτίμηση του όγκου των στραγγισμάτων που παράγεται καθημερινά στη χωματερή. Έπειτα ακολουθεί αναφορά στις βασικές μεθόδους επεξεργασίας των στραγγισμάτων.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα προβλεπόμενα έργα για τη συλλογή των διασταλλαζόντων, δηλαδή:
Επιπλέον και για την παρακολούθηση του χώρου από τυχόν διαφυγή στραγγισμάτων προβλέπονται τα εξής:
ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε λύση στο πρόβλημα ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος από τα διασταλλάζοντα υγρά του Χ.Δ.Α. του Δήμου Σερρών.