Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΥΑ Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 1994

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός των απαιτούμενων έργων για τη διαχείριση του βιοαερίου (μελέτη συστήματος ανάκτησης και επεξεργασίας του παραγόμενου βιοαερίου) με σκοπό την αξιοποίηση - εκσυγχρονισμό της χωματερής του Δήμου Σερρών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Άποψη αξιοποίησης χωματερής Δ.Σ.Α
Στην υπόψη μελέτη γίνεται αρχικά παρουσίαση της διαδικασίας παραγωγής βιοαερίου σε ένα χώρο διάθεσης απορριμμάτων.

Ακολούθως περιγράφονται οι μέθοδοι ανάκτησης που χρησιμοποιούνται συνήθως, ενώ παράλληλα επιλέγεται αυτή που κρίνεται καταλληλότερη για τη χωματερή των Σερρών με βάση τον υπολογισμό των επιμέρους στοιχείων του συστήματος ανάκτησης.

Η προβλεπόμενη μέθοδος ανάκτησης του βιοαερίου είναι το σύστημα κατακόρυφων φρεατίων σε όλο το βάθος των απορριμμάτων. Η διάταξη του συστήματος έχει ως εξής:
Έπειτα παρουσιάζονται οι τρόποι επεξεργασίας του βιοαερίου που εφαρμόζονται και με βάση την εκτιμώμενη ποσότητα του αερίου που παράγει ο Χ.Δ.Α. των Σερρών, προβλέπεται η κατάλληλη διαδικασία (καύση αυτού σε καυστήρα εντός των ορίων της χωματερής), με την εφαρμογή της οποίας επιτυγχάνεται το μέγιστο ποσοστό ανάκτησης ώστε σε συνδυασμό με την καύση του να εξαλειφθεί ο κίνδυνος από τη διαφυγή του βιοαερίου στο περιβάλλον.

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε λύση στο πρόβλημα ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος από την εκροή του παραγόμενου βιοαερίου του Χ.Δ.Α. του Δήμου Σερρών.