Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΥΑ Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 1994

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός των απαιτούμενων έργων για τη δημιουργία συμπληρωματικού χώρου υγειονομικής ταφής των παραγόμενων απορριμμάτων της πόλεως των Σερρών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Άποψη Χ.Υ.Τ.Α Δ.Σ.Α
Η υφιστάμενη χωματερή, μετά από μακροχρόνια λειτουργία, έχει πλέον κορεστεί. Για την επιλογή της θέσης λήφθηκαν υπόψη στοιχεία όπως μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής της χωματερής, κλιματολογικές συνθήκες, υδρογραφικό δίκτυ κλπ. Στο νέο κύτταρο, που οποίου η κατασκευή προβλέπεται σε χώρο που βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο του υφιστάμενου χώρου διάθεσης, οδηγούνται για υγειονομική ταφή τα παραγόμενα απορρίμματα της πόλεως των Σερρών.

Η μελέτη του χώρου έγινε με βάση τις σύγχρονες τεχνικές οι οποίες εφαρμόζονται σε ανάλογες περιπτώσεις και εξασφαλίζουν την περιβαλλοντικά αποδεκτή ταφή των απορριμμάτων.

Αναλυτικότερα τα έργα περιελάμβαναν:
ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δρομολογήθηκε δόθηκε λύση στο πρόβλημα υγειονομικής ταφής των παραγόμενων απορριμμάτων της πόλεως των Σερρών μέχρι την κατασκευή και λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. του Ν. Σερρών.