Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α΄ & Β΄ & Γ΄ ΣΤΑΔΙΟ
Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Χρονολογία Ανάθεσης: 2001

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και ο καθορισμός προτεραιοτήτων των άμεσων αναγκών, βάσει των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα του Ν. Κυκλάδων.

 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η μελέτη περιελάμβανε δύο στάδια υλοποίησης:
Κατά την πρώτη φάση έγινε πλήρης αποτύπωση, εκτίμηση και σχολιασμός της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της διαχείρισης υγρών αποβλήτων στο Ν. Κυκλάδων, η οποία περιελάμβανε την καταγραφή και εκτίμηση σειράς ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων που βοήθησαν στην αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης.

Πρωτίστως, καταγράφηκαν τα γενικά χαρακτηριστικά του Νομού, ήτοι περιβαλλοντικά, γεωλογικά, υδρογεωλογικά, οικονομικές δραστηριότητες κλπ καθώς επίσης και οι οικισμοί των Δήμων του Νομού, με εκτίμηση μόνιμων και εποχιακών κατοίκων.

Έπειτα έγινε πλήρης καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ετοιμότητας έργων στα νησιά, ενώ παράλληλα προέκυψαν συμπεράσματα:
Τέλος έγινε σχολιασμός της υφιστάμενης κατάστασης από πλευράς έργων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Μετά το στάδιο της αναλυτικής αποτύπωσης και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης στο Ν. Κυκλάδων, η ομάδα μελέτης προχώρησε στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης στερεών απορριμμάτων.

Ειδικότερα, σε επίπεδο νήσου παρουσιάστηκε αναλυτικά το προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, το οποίο περιελάμβανε αναλυτική παρουσίαση και σύγκριση των πιθανών θέσεων για την κατασκευή:
Τα προαναφερθέντα ιεραρχήθηκαν βάσει πολυκριτηριακού συστήματος.

Τέλος έγινε πρόταση για τη σύσταση Φορέα Διαχείρισης.

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό της παραπάνω μελέτης παραδόθηκε ένα χρήσιμο εργαλείο στην Περιφέρεια της Νοτίου Αιγαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε αυτήν.