Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 2008
Προϋπολογισμός Έργου: 4.000.000€

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της εν θέματι μελέτης ήτο Δήμος Σερρών ΧΥΤΑο σχεδιασμός σε επίπεδο προμελέτης της επέκτασης του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α. του Δήμου Σερρών, καθώς και της κατασκευής ορισμένων κύριων έργων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου, με στόχο την αύξηση της διάρκειας ζωής αυτού για χρονικό διάστημα περίπου 6 ετών, ώστε να επαρκεί για τη διάθεση των απορριμμάτων του Δήμου Σερρών, έως ότου λειτουργήσει ο νέος Χ.Υ.Τ.Α. του Ν. Σερρών, που προγραμματίστηκε να εξυπηρετεί το σύνολο του Νομού Σερρών. Ο Δήμος Σερρών, το έτος σχεδίασης αριθμούσε 77.000 κατοίκους.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Τα έργα επέκτασης του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α. περιελάμβαναν:


ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε λύση στο πρόβλημα υγειονομικής ταφής των παραγόμενων στερεών απορριμμάτων του Δήμου Σερρών για τα επόμενα 6 έτη.