Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Αναθέτουσα Αρχή:ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ-ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Χρονολογία Ανάθεσης: 2008
Προϋπολογισμός Έργου: 11.540.000€

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης Β. Μαλιώκας & Συνεργάτες - Διαχείριση στερεών αποβλήτωνήταν η έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων και ο σχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης:
i. Της επέκταση του ΧΥΤΑ Κασσάνδρας με την κατασκευή μιας νέας κλίνης υγειονομικής ταφής, έργων μόνωσης πυθμένα, μείωσης και διαχείρισης των παραγόμενων στραγγισμάτων και του βιοαερίου, καθώς και με την αναβάθμιση - επέκταση των υφιστάμενων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του χώρου (εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων, κλπ).
ii. Της αποκατάστασης των υφιστάμενων κυττάρων απόθεσης και της κατασκευής των απαιτούμενων υποστηρικτικών έργων (δίκτυα συλλογής στραγγισμάτων και βιοαερίου).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ο υφιστάμενος Χ.Υ.Τ.Α. λειτουργεί από το 1993 και έχει πλέον κορεστεί.

Το νέο κύτταρο σχεδιάστηκε ώστε να επαρκεί για τη διάθεση των απορριμμάτων των Δήμων Κασσάνδρας και Παλλήνης για χρονικό διάστημα 9 ετών. Το σύνολο του εξυπηρετούμενου πληθυσμού φτάνει τους 144.500 κατοίκους ετησίως.
Αναλυτικότερα τα έργα που μελετήθηκαν περιλαμβάνουν:
ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε λύση στο πρόβλημα υγειονομικής ταφής των παραγόμενων στερεών απορριμμάτων των Δήμων Κασσάνδρας και Παλλήνης για τα επόμενα 9 έτη.